Get Adobe Flash player


شبیه سازهای پرده ای

در طراحی و ساخت شبیه سازها، ایجاد درك صحيح از فضاهای واقعی در افراد، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. چرا كه درك درست از این واقعيت‌های محتمل الوقوع و بعضا بحرانی، فرد را در زمان روبرو شدن با آن ها ایمن تر و ماهر تر می سازد. از این روی، واقعیت مجازی در حوزه آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که معمولاً هزینه های آموزش و تجربه در محیط های واقعی، در صورت امکان پذیر بودن،  بسیار گران است. کاهش هزینه ها، خطرات آموزش در محیط واقعی و تحت کنترل درآوردن عوامل موثر بر آموزش، هزینه خرید شبیه ساز ها را توجیه پذیر می کند.

در این شبیه ساز،تعدادی پرده نمایش مسطح به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا گستره دید افقی  مطلوب را ایجاد کنند. اپس زمینه ها و سایر اشیای محیطی  در این سیستم به صورت گرافیکی ایجاد می شوند. با استفاده از فنآوری واقعیت مجازی و قراردادن فردآموزش گیرنده در محیط های شهري، صحرایی، کوهستاني ساحلی و جنگلي همراه با افکت های تصویری همچون باران و برف، سناریو های مختلف آموزشی در برابر فرد آموزش گیرنده قرار می گیرد. در هر سناریو آموزشی،  عملکرد و مهارت کارآموز در موقعیت های گوناگونبه چالش گرفته شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد. سنجش مهارت فرد با جمع بندی امتیازات تعلق گرفته به هر بخش از فرآیند تمرین انجام می پذیرد.