Get Adobe Flash player


شبیه سازهای گنبدی

واقعيت مجازی، فن واقع نمايي اشياء و محيط جهت القاي فضاي واقعي است. در اين فنآوری به كمك طراحي سه بعدي اشياء و فضا، شخص احساس واقع شدن در محیط سه بعدي مربوطه را کرده و وی را قادر مي سازد به محرک های محيط شبيه سازي شده رايانه اي واکنش نشان دهند و با آنها همچون اشياي واقعي تعامل داشته باشند.  اين شيوه طبيعي تعامل، به شرکت کنندگان احساس غوطه ورشدن در دنياي شبيه سازي شده را مي دهد. یکی از روش های ساخت این نوع محیط های مجازی، استفاده از شبیه سازهای گنبدی است.

در این رده از شبیه ساز ها، به منظور ایجاد حس واقعی تر از محیط، پرده های نمایش به صورت قطاعی از  گنبد یا استوانه طراحی می گردند.  در این حالت با توجه به انحناء موجود در پرده نمایش،  بعد  تصویر به بیننده منتقل شده و شخص تجربه ی نزدیکتری از محیط واقعی را کسب می کند. در صورت نیاز با استفاده از پلت فرم های حرکتی می توان با ایجاد حرکت در این محیط، حس واقع نمایی شبیه ساز را تشدید کرد. ایجاد تصاویر بر صفحات نمایش منحنی بر پایه 2 فنآوری استوار است:

·        توانایی ایجاد تصاویر بدون اعوجاج بر صفحه نمایش                      ( (Warping

·        انطباق نواحی بر هم پوشانی تصاویر  به صورت نرم  (Blending)

ایجاد این فنآوری و توليد تصاوير بدون درز (  (Seamless Pictures یکی از پایه های طراحی و ساخت شبیه ساز های گنبدی است.  به این ترتیب می توان تصاویری در ابعاد بزرگ بر صفحات منحنی ایجاد کرد به گونه ای که بيننده هيچ گونه چند پارگي در تصاوير را احساس نكرده و با تصويري به معناي واقعي يكپارچه روبرو شود.

با توجه به ایجاد این فنآوری در شرکت و نیز توانایی و سابقه این شرکت در حوزهطراحی و سخت شبیه سازها، امکان  توسعه شبیه سازهای سفارشی بر حسب سفارش مشتری میسر شده است.